Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 
 
 
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 Vodná hudba / Water Music 1970 Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo) performed by Trio Romanovská Tichý Hrubý, 17. 07. 2022, T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady pool
 

Vodná hudba / Water Music 1970
Ensemble Comp. (Milan Adamčiak, Robert Cyprich, Jozef Revallo)

v nové interpretaci
in a new interpretation by
Trio Romanovská Tichý Hrubý

neděle 17. 07. 2022 v 17hod.
Sunday, July 17th at 5pm

v den 305. výročí premiéry Vodní hudby zkomponované G. F. Händelem na žádost krále Jiřího I. a zahrané na bárce na řece Temži (17. července 1717)
On the 305th anniversary of its premiere on July 17, 1717 on a barge on the River Thames at the behest of King George I

bazén T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

vstup v plavkách zdarma
entrance in a bathing suit free

součást 2022 NBW a výstavy Milana Adamčiaka SELF-KCIA v galerii hunt kastner, která potrvá do 12. srpna.
A part of the 2022 NBW program and exhibition Milan Adamčiak: Self-ction, at hunt kastner until August 12th.

Děkujeme / special thanks to: T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, MKČR, Hlavní město Praha

 

20. storočie doba vrcholnej technizácie a neustále sa zvyšujúceho životného tempa čim ďalej tým menej skýta jedincovi časový priestor na to, aby si mohol urobiť „osobné voľno“ dostatočne dlhé napríklad na vypočutie barokovej sklady a mohol sa jej oddať. Zvyšovaním tempa životného, zvyšuje sa zákonite aj frekvencia prijatia a odreagovania sa od počutého a videného. Neznamená to však, že moderné, lepšie povedané nové umenie akéhokoľvek druhu sa tým, že mu je súdené byť dynamickejším, stáva zároveň aj povrchným. Obmieňajú sa len technika alebo spôsob realizácie. Tiež dôležitým komponentom sa stáva prostredie realizácie.

V dobách minulých bývalo zvykom vytvárať skladby pre určité udalosti a rôzne prostredia. Vychádzajúc z nápadu G.F. Händla, ktorý k slávnostiam na vode napísal preslávenú Vodnú hudbu, rozhodli sme sa vytvoriť jej súčasnú analógiu a včleniť ju do jej adekvátneho prostredia.

Realizácia našej Vodnej hudby nevyužíva kompletný hudobný materiál jej predlohy, ale stáva sa novým samostatným celkom v rámci ktorého zaznievajú i niektoré motývy predlohy. Ťažiskom je predovšetkým spôsob interpretácie a využitie tvorčej potencie jednotlivých interpretov v rámci grafického notového záznamu. Zámer skladby je predovšetkým pocta G.F. Händlovi. Všetky odlišnosti voči pôvodnej skladbe treba chápať ako využitie rozumových a technických vymožeností súčasnej doby.

Skladba je interpretovaná nad i pod vodou a predpokladá spoluprácu publika. Po odohraní v hale bazéna sa interpreti ponoria aj s nástrojmi na dno bazéna, kde v hre pokračujú. Publikum sa môže voľne ponárať za hráčmi a hrať na xylofony uložené na dne bazéna.

Vstup v plavkách.

ENSEMBLE COMP (text pozvánky z 1970)

———

The 20th century, an era of high tech and an ever-increasing fast pace of life, provides less and less time for an individual to take some “personal time” long enough, for example, to devote themselves to listen to a baroque symphony. With an increasing fast pace of life, the frequency of receiving and of having to react to what is heard and seen also naturally increases. However, this does not mean that modern, or better said, new art of any kind, by being destined to be more dynamic, becomes at the same time superficial. Only the technique, or method of implementation, changes.  The implementation environment also becomes an important component.

In the past, it was customary to create songs for certain events and different environments. Based on the idea of ​​G.F. Handel, who wrote the famous Water Music for festivities on the water, we decided to create its contemporary analogy, integrating it into an appropriate setting. 

The realization of our Water Music does not use the complete musical material of its original, but becomes a new independent whole, in which some motifs of the original are also heard. The focus is primarily on the method of interpretation and the use of the creative potential of individual performers within the framework of sheet music. The intention of the composition is primarily a tribute to G.F. Handel. All differences compared to the original composition should be understood as the use of intellectual and technical possibilities of our present time.

The piece is performed above and below water and requires the cooperation of the audience. After playing in the pool hall, the performers dive with their instruments to the bottom of the pool, where they continue the score. The audience is free to dive in after the players and play xylophones placed at the bottom of the pool.

Entrance in a bathing suit.

Ensemble Comp. (text from the 1970 invitation)